Pojďme stavět domečky pro skřítky

Neseď doma, jdi do přírody...
Užij si zábavu postav lesní domeček pro skřítka Lasseho.

Pravidla soutěže domeček pro skřítka Lasseho

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let a splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech:

1. Organizátor

Organizátorem soutěže je Vavrys CZ s. r. o., se sídlem Hradištko 882, 763 26 Luhačovice, IČ: 41601319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn.: oddíl C, vložka 2389 (dále jen „Organizátor“).

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže a která je zákonným zástupcem dítěte. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či osoby blízké k Organizátorovi.

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců

Soutěžící postaví lesní domeček, vyfotí domeček a tuto fotografii nahraje společně s kontaktními údaji na stránce www.didriksons1913.cz/microsites/skritek. Každý účastník soutěže za nahranou fotografii získává skřítka Lasseho. Soutěž potrvá od 1.9. (včetně) do 30.11.2019 do 00:00. Soutěžící účastí v soutěži dává výslovný souhlas, současně poskytuje souhlas i jako zákonný zástupce svého dítěte, že může být jeho soutěžní fotografie uveřejněna na stránce (www.didriksons1913.cz/microsites/skritek) instagramovém profilu organizátora (https://www.instagram.com/didriksons1913cz) na Facebooku (https://www.facebook.com/DIDRIKSONS1913.CZ.SK) a že může být využita k propagaci soutěže po dobu jejího trvání. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují pokyny v těchto pravidlech, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví), nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo pravidla sociální sítě Instagram, Facebook nebo u nichž nebude výslovně dá zákonný souhlas s uveřejněním fotky dítěte.

4. Výhra

Prvních 300 účastníků vyhrávají textilního skřítka Lasseho.

5. Předání výhry

Soutěžícímu budeme do 5 pracovních dnů od nahrání fotografie na www.didriksons1913.cz/microsites/skritek odeslán prostřednictví České pošty.

6. Práva a povinnosti

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit soutěžní fotografie, jméno a příjmení soutěžících, jméno a popis domečku a to v rámci všech svých marketingových aktivit, zejména na www.didriksons1913.cz/microsites/skritek. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat nevýherním soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní fotografie nepovažuje za výherní.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas (souhlas poskytuje i jako zákonný zástupce svého dítěte) se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů týkajících se jeho osoby a svého dítěte, tj. jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město), emailová adresa, fotografie Organizátorem jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této soutěže, zasílání informačních emailů týkajících se soutěže, a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 2 let let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků souhlasu má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů ze strany Organizátora naleznete na internetových stránkách http://www.didriskons1913.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

7. Závěrečná ustanovení

Účast v soutěži každý soutěžící akceptuje, že Organizátor soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydaní jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Organizátor může dle vlastního uvážení soutěž kdykoli zrušit. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle planu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž nebo změnit tato pravidla soutěže. Organizátor prohlašuje, že soutěž není v žádném případě sponzorována, provozována, podporována nebo jakkoliv jinak asociována se společností Facebook.

Kontakt: VAVRYS CZ s.r.o., Hradištko 882, 763 26 Luhačovice, Czech Republic

Facebook Instagram